Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

Spory korporacyjne i spory wspólników

Funkcjonowanie spółki wiąże się z ryzykiem powstania konfliktów i sporów na różnym tle. Ich przyczynami mogą być odmienne wizje wspólników co do kierunku rozwoju spółki, różne postrzeganie „wspólnego celu”, jak również problemy w relacjach osobistych uniemożliwiające dalsze funkcjonowanie spółki. Jako specjaliści od spółek wiemy, że choć w biznesie kluczowe jest unikanie sporów (które zabierają czas i pieniądze) to nie zawsze jest to możliwe. Konflikty w spółkach czasem są nieuchronne, w związku z tym należy również wiedzieć, jak się do nich przygotować i jak je rozwiązywać.

 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie uczestniczyliśmy w rozwiązywaniu sporów zarówno między członkami zarządu, jak i wspólnikami. Wśród prowadzonych przez nas spraw był między innymi wieloetapowy proces połączenia czterech spółek, blokowanych przez akcjonariuszy jednej z nich. Pomagaliśmy również w rozwiązaniu kilku wieloletnich sporów pomiędzy wspólnikami – założycielami posiadającymi „mniejszość blokującą”, których rozbieżność poglądów co do strategii rozwoju skutkowała paraliżem decyzyjnym w spółce.

 

Specjalizując się w doradztwie transakcyjnym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej, oferujemy wsparcie prawne w obszarze sporów dotyczących spółek, w szczególności w zakresie:

 

  • sporów związanych z negocjowanymi i realizowanymi transakcjami, w tym umowami warunkowymi, przedwstępnymi, umowami opcji oraz sporami dotyczącymi wysokości i zapłaty ceny za akcje lub udziały (klauzule price adjustment, tag along i drag along, rachunek escrow, zasady odpowiedzialności za prawdziwość oświadczeń i zapewnień transakcyjnych itp.)
  • sporów na tle funkcjonowania spółek, pomiędzy organami spółki oraz pomiędzy organami a wspólnikami spółki, w szczególności z uwzględnieniem kompetencji w zakresie prowadzenia spraw spółki, nadzoru nad działalnością spółki i kształtowania strategii rozwoju, wiążących poleceń dla organów spółki i zagadnień holdingowych
  • tworzenia i opiniowania procedur wewnętrznych (regulaminy, umowy wspólników itp.) przewidujących procedury decyzyjne i konsultacyjne, które zmniejszają ryzyko powstawania sporów
  • sporów pomiędzy wspólnikami, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu między wspólnikami większościowymi a mniejszościowymi, ochrony uprawnień korporacyjnych i majątkowych wspólników
  • sporów w zakresie wykluczenia wspólnika, rozwiązania i likwidacji spółki
  • sporów na tle finansowym, dotyczących podziału zysku i pokrycia straty, zmiany i sposobu przeznaczania kapitału, dopłat oraz wyceny udziałów i akcji w spółkach kapitałowych oraz udziału kapitałowego w spółkach osobowych, parytetu wymiany udziałów itp.
  • problematyki rozwiązywania sporów na tle zapisu na sąd polubowny, mediacji, powołania kuratora, czy wyboru prawa obcego

 

W powyższych sprawach przygotowujemy koncepcje rozwiązania sporów, prowadzimy negocjacje oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami.

Specjaliści

Hubert Norek

wspólnik
radca prawny

hubert.norek@kniw.pl

skontaktuj się

Michał Wojciechowski

of counsel
radca prawny

michal.wojciechowski@kniw.pl

skontaktuj się

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Wystąpienie wspólnika ze spółki – zasady rozliczania

Blog

czytaj więcej

Udział wspólników w zyskach spółki komandytowej

Blog

czytaj więcej