Polityka prywatności

Poniższa Polityka prywatności zawiera informacje w sprawie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-842), ul. Za Bramką 1.

 

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym RODO.

 

Jeżeli osoba przekazująca przekazuje dane osobowe osoby trzeciej każdorazowo oświadcza tym samym, że posiada stosowną zgodę tej osoby trzeciej na przekazanie danych Administratorowi.

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

 

 • korzystania z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w odniesieniu do tej usługi nie przetwarzamy innych danych niż adresy e-mail;
 • udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem użytkowników z wykorzystaniem danych podanych na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przeprowadzenia rekrutacji, w przypadku zgłoszenia się do procesu rekrutacyjnego, na podstawie obowiązku prawnego administratora i wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO);
 • wykonania umowy w związku ze zgłoszeniem się do wzięcia udziału w szkoleniu, konferencji oraz uczestnictwem w nich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych np. obowiązki rachunkowe i podatkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane są przetwarzane.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże, w zależności od przypadku, konsekwencją niepodania danych jest niemożność otrzymania newslettera, uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania, wzięcia udziału w procesie rekrutacji czy też wzięcia udziału w szkoleniu lub konferencji.

 

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług (takim jak: podmioty prowadzące działalność w zakresie usług księgowych, bankowych, prawnych, IT, pocztowych lub kurierskich, marketingowo-promocyjnych) oraz innym podmiotom, które wspierają Kancelarię w prowadzonej przez nią działalności.

 

Użytkownik może w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę na otrzymanie newslettera, klikając w link zamieszczony na dole przesłanego mu newslettera lub pisząc e-mail na adres kancelaria@kniw.pl. Po cofnięciu tej zgody przez użytkownika dane będą przetwarzane jedynie w celu ich usunięcia.

 

Każdej osobie, która udostępniła nam swoje dane osobowe umożliwiamy realizację przysługujących jej praw, które odpowiednio do przypadku mogą obejmować:

 

 • cofnięcie udzielonej zgody, ze skutkiem na przyszłość,
 • żądanie sprostowania danych osobowych, jeżeli dane osobowe użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądanie usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, a także gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa,
 • żądanie ograniczenia przetwarzania danych, gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a także jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, jak również jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne Administratorowi, ale mogą być potrzebne użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator danych może aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli wprowadzone będą zmiany do Polityki prywatności, zamieścimy zmienioną Politykę prywatności na www.norekwspolnicy.pl.

 

czerwiec 2018 r.