Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

Generalne wykonawstwo

Zawarcie umowy o roboty budowlane wiąże się dla każdej ze stron z podjęciem specyficznego ryzyka. Świadomość potencjalnych zagrożeń i umiejętność zapobiegania im jest niewątpliwie kluczem do sukcesu. Obecnie jesteśmy świadkami dużego wzrostu przedsięwzięć inwestycyjnych, rośnie więc także liczba sporów między poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego (najczęściej: inwestorem–wykonawcą–podwykonawcą). W praktyce, to treść zawieranej umowy stanowi centralny punkt zainteresowań w przypadku rozpatrywania wszelkich sporów lub niejasności. Dlatego zawsze staramy się dbać o to, aby umowa była w pełni zrozumiała, nie tylko dla jej stron, w tym przede wszystkim dla naszego Klienta, ale również dla zewnętrznych podmiotów dokonujących jej interpretacji (m.in. sądów powszechnych czy arbitrażowych).

 

Wspieramy wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji budowlanych (w szczególności: inwestora, wykonawcę, podwykonawcę). W zakres naszych usług wchodzą między innymi:

 

  • doradztwo prawne w zakresie realizacji inwestycji budowlanych opartych na różnych reżimach prawnych (Kodeks cywilny, w tym warunki kontraktowe FIDIC oraz Prawo zamówień publicznych)
  • opracowywanie optymalnych modeli współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie warunków różnego rodzaju kontraktów budowlanych (takich jak: klasyczna umowa o roboty budowlane, umowa o generalne wykonawstwo, umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowa o wykonawstwo częściowe, umowa o podwykonawstwo, umowa typu design and build - zaprojektuj i wybuduj, umowa o generalną realizację inwestycji „pod klucz”, umowa deweloperska, umowa o prace projektowe)
  • bieżące doradztwo prawne w trakcie realizowanych robót i zarządzanie kontraktem budowlanym

 

Ponadto zapewniamy pomoc prawną w zapobieganiu i rozwiązywaniu sporów budowlanych. Już na etapie redagowania umowy staramy się zidentyfikować potencjalne zagrożenia i wprowadzić mechanizmy, które w optymalny sposób zabezpieczą interesy Klienta. Przed rozpoczęciem ewentualnego sporu budowlanego zawsze rzetelnie oceniamy sytuację prawną Klienta.  

 

Prowadzimy spory sądowe powstałe w związku z realizacją przedsięwzięć budowlanych, w szczególności:

 

  • spory dotyczące rozliczenia zrealizowanych inwestycji (m.in. solidarna odpowiedzialność wobec podwykonawców, kary umowne, wynagrodzenie za prace dodatkowe lub zamienne, rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy)
  • spory o niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu budowlanego
  • spory w związku z ujawnieniem wad fizycznych lub prawnych wykonanych robót (gwarancja lub rękojmia)

Specjaliści

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się

Publikacje

Czy inwestor zapłaci kary umowne za brak lub nieterminowe przygotowanie do inwestycji?

Blog

czytaj więcej

Nie trzeba zastrzegać maksymalnego limitu wysokości kar umownych

Blog

czytaj więcej

Zastrzeganie kar umownych – subiektywny przegląd błędów i nieprawidłowości

Blog

czytaj więcej

Nie będzie kar umownych za brak zapłaty za roboty budowlane

Blog

czytaj więcej

Obowiązek przekazania dokumentacji projektowej

Rzeczpospolita

czytaj więcej

Obowiązek przekazania dokumentacji projektowej – konsekwencje z perspektywy inwestora

Blog

czytaj więcej