Generalne wykonawstwo

Zawarcie umowy o roboty budowlane wiąże się dla każdej ze stron z podjęciem specyficznego ryzyka. Świadomość potencjalnych zagrożeń i umiejętność zapobiegania im jest niewątpliwie kluczem do sukcesu. Obecnie jesteśmy świadkami dużego wzrostu przedsięwzięć inwestycyjnych, rośnie więc także liczba sporów między poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego (najczęściej: inwestorem–wykonawcą–podwykonawcą). W praktyce, to treść zawieranej umowy stanowi centralny punkt zainteresowań w przypadku rozpatrywania wszelkich sporów lub niejasności. Dlatego zawsze staramy się dbać o to, aby umowa była w pełni zrozumiała, nie tylko dla jej stron, w tym przede wszystkim dla naszego Klienta, ale również dla zewnętrznych podmiotów dokonujących jej interpretacji (m.in. sądów powszechnych czy arbitrażowych).

 

Wspieramy wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji budowlanych (w szczególności: inwestora, wykonawcę, podwykonawcę). W zakres naszych usług wchodzą między innymi:

 

  • doradztwo prawne w zakresie realizacji inwestycji budowlanych opartych na różnych reżimach prawnych (Kodeks cywilny, w tym warunki kontraktowe FIDIC oraz Prawo zamówień publicznych)
  • opracowywanie optymalnych modeli współpracy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie warunków różnego rodzaju kontraktów budowlanych (takich jak: klasyczna umowa o roboty budowlane, umowa o generalne wykonawstwo, umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowa o wykonawstwo częściowe, umowa o podwykonawstwo, umowa typu design and build - zaprojektuj i wybuduj, umowa o generalną realizację inwestycji „pod klucz”, umowa deweloperska, umowa o prace projektowe)
  • bieżące doradztwo prawne w trakcie realizowanych robót i zarządzanie kontraktem budowlanym

Ponadto zapewniamy pomoc prawną w zapobieganiu i rozwiązywaniu sporów budowlanych. Już na etapie redagowania umowy staramy się zidentyfikować potencjalne zagrożenia i wprowadzić mechanizmy, które w optymalny sposób zabezpieczą interesy Klienta. Przed rozpoczęciem ewentualnego sporu budowlanego zawsze rzetelnie oceniamy sytuację prawną Klienta.  

 

Prowadzimy spory sądowe powstałe w związku z realizacją przedsięwzięć budowlanych, w szczególności:

 

  • spory dotyczące rozliczenia zrealizowanych inwestycji (m.in. solidarna odpowiedzialność wobec podwykonawców, kary umowne, wynagrodzenie za prace dodatkowe lub zamienne, rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy)
  • spory o niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu budowlanego
  • spory w związku z ujawnieniem wad fizycznych lub prawnych wykonanych robót (gwarancja lub rękojmia)

Specjaliści

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

 

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

 

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się