Spory dotyczące nieruchomości

Nieruchomości, niezależnie czy posiadane przez osobę fizyczną, czy też wchodzące w skład aktywów przedsiębiorstwa, są praktycznie zawsze majątkiem o znacznej wartości. Właśnie ich wartość powoduje, że stają się one często źródłem różnego rodzaju konfliktów. Intensywność występowania sporów wzrasta wraz z liczbą transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości. Także stale rosnąca liczba realizowanych procesów inwestycyjnych, których znaczna część wiąże się z wykorzystaniem nieruchomości, jest przyczyną powstawania konfliktów pomiędzy uczestnikami takiego procesu. Pomimo, iż staramy się tak doradzać Klientom, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sporu już na etapie przygotowania umów, to niestety nie zawsze da się go uniknąć.

 

Specjalizując się w doradztwie transakcyjnym na rynku nieruchomości oraz w obsłudze procesów inwestycyjno-budowlanych, oferujemy także pełne wsparcie prawne w zakresie:

 

  • sporów powstałych w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego (najczęściej w konfiguracji: inwestor – generalny wykonawca – podwykonawca)
  • sporów związanych z zawartymi umowami sprzedaży nieruchomości, w tym umowami warunkowymi lub przedwstępnymi
  • sporów na tle umów najmu i dzierżawy zawieranych w procesie komercjalizacji powierzchni
  • sporów dotyczących urządzeń przesyłowych (między innymi – o ustanowienie służebności przesyłu, zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zasiedzenie odpowiedniej służebności)
  • sporów o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
  • sporów o zniesienie współwłasności nieruchomości
  • sporów o zasiedzenie nieruchomości
  • sporów w sprawach o wydanie nieruchomości, zaprzestanie naruszeń, rozliczenie nakładów oraz zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • sporów o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami (w tym w sprawach o wywłaszczenie nieruchomości oraz zapłatę odszkodowania związanego z uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

W powyższych sprawach prowadzimy negocjacje oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji.

Specjaliści

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

 

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

 

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się