Ulga IP Box: Dochód kwalifikowany dla celów IP Box

Zapewne nie zaskoczę Cię stwierdzeniem, że nie wszystkie dochody programistów zostaną objęte ulgą IP Box…

 

Które dochody podlegają IP Box?

Preferencyjną 5% stawkę możemy zastosować do dochodów pochodzących z następujących źródeł:

 

  • opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych,
  • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
  • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
  • odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

 

Problem z rozliczeniem IP Box?

Napisz lub zadzwoń.

 

 

 

Wojciech Kasprzak

radca prawny

 

wojciech.kasprzak@kniw.pl

61 646 84 56

Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

 

Co z dochodem z IP zawartym w cenie usługi lub produktu?

Kategoria dochodów wynikających z umów na świadczenie różnego rodzaju usług informatycznych/programistycznych oraz przeniesienie praw autorskich albo udzielenie licencji budzi wiele praktycznych wątpliwości. Zdarza się, że strony przezornie wskażą, która część wynagrodzenia odpowiada świadczonym usługom, a która licencji bądź zbyciu IP, i wówczas nie mamy większych problemów z określeniem dochodu kwalifikowanego. Jeżeli jednak Twoja umowa nie zawiera takich zapisów nie załamuj rąk. Ich brak nie przekreśla możliwości skorzystania z ulgi. W takim wypadku dla dokonania podziału wynagrodzenia należy po prostu zastosować odpowiednio zasady określone w przepisach o cenach transferowych, czyli uzasadnić w jakim stopniu IP określa wartość danego produktu lub usługi oraz w jaki sposób zostało uwzględniane w cenie. Następnie wyłączyć uzyskaną wartość jako dochód kwalifikowany na potrzeby ulgi i objąć go preferencyjną stawką podatkową. O podziale wynagrodzenia pamiętaj zawierając kolejną umowę, uwzględniając jednak, że wartość mająca stanowić dochód z kwalifikowanych IP musi odpowiadać warunkom rynkowym.   

 

Prowadzić jedną czy kilka ewidencji oddzielnych dla każdego IP?

Jakby tego było mało, organy wymagają, aby ustalać dochód oddzielnie dla każdego kwalifikowanego IP, a łączenie dochodów z IP należących do tego samego rodzaju może być stosowane jedynie wyjątkowo. Przykładowo podatnik czerpie dochody z udzielania licencji na kilka serwisów (albo aplikacji mobilnych) postawionych na wspólnym silniku. Zgodnie z wytycznymi ewidencja powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego serwisu/aplikacji i oddzielnie dla silnika. O ile wyłączenie dochodów uzyskiwanych z każdego z serwisów jest proste, to wyłączenie dochodu dla softu będącego silnikiem może okazać się już nieco bardziej skomplikowane.

 

Oczywiście orzecznictwo KAS jest w tym obszarze niejednolite. Niestety dominującym jest pogląd, w ramach którego podatnik chcący skorzystać z ulgi IP Box musi liczyć się z niedogodnościami związanymi z konieczności prowadzenia odrębnych ewidencji dla każdego kwalifikowanego IP, nawet jeżeli IP te należą do tego samego rodzaju, przenikają się wzajemnie, a dochody z tych IP generowane są w ramach jednej umowy. Częstokroć prowadzi to do absurdów, bo przecież nie da się podzielić dochodu ze sprzedaży samochodu na dochód generowany przez silnik i dochód pochodzący ze sprzedaży karoserii. Nadzieję daje ostatnio wydana interpretacja Dyrektora KAS uznającą za prawidłowe stanowisko podatnika o możliwości prowadzenia jednej ewidencji dla dochodów z wykorzystywanych łącznie platformy elearningowej oraz asystenta nauki. Zatem decydującą rolę w kwestii sposobu prowadzenia ewidencji odgrywa sposób funkcjonowania kwalifikowanych IP w ramach danego produktu bądź usługi. Jeżeli istnieje jednak możliwość ich wydzielenia – musimy niestety je wydzielić.

 

Fixed Price czy Time&Material?

Na marginesie wspomnieć wypada, że bez znaczenia dla zastosowania ulgi pozostaje system rozliczeń – ulgę można stosować zarówno wypadku często spotykanego wynagrodzenia odpowiadającego iloczynowi stawki godzinowej i liczbie przepracowanych godzin (Time&Material), jak i wynagrodzenia ryczałtowego (Fixed Price).

 

A co ze współczynnikiem nexus?

Wysokość kwalifikowanego dochodu ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP i właśnie tajemniczego wskaźnika nexus. Wskaźnik nexus określi nam jaką cześć kwalifikowanego dochodu możemy opodatkować stawką 5%. W praktyce, po ustaleniu dochodu z każdego IP, musimy pomnożyć go przez wskaźnik nexus.

 

Zwróć uwagę, że nabywanie produktów i usług od podmiotów niepowiązanych powoduje wzrost wartości nexus, natomiast transakcje z podmiotami powiązanymi tą wartość zmniejszają.  Mimo tego podmioty powiązane współpracujące w ramach przepływu IP nie zostały definitywnie wykluczone z możliwości skorzystania z ulgi. Wystarczy bowiem, aby cena udzielenia licencji na kwalifikowane IP, cena jego zbycia czy też usługi bądź produktu z jego wykorzystaniem została ustalona na warunkach rynkowych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych. 

 

Jak podzielić koszty?

W praktyce wszystkie koszty związane z wytworzeniem/nabyciem IP powinniśmy przyporządkować do jednej z czterech grup wskazanych we wzorze na wskaźnik nexus. Do kosztów mieszczących się w literze a możemy przykładowo przyporządkować koszty dostępu do Internetu, usług telefonicznych, zakupu sprzętu komputerowego oraz zatrudnienia pracowników, którzy bezpośrednio pracują w celu wytworzenia lub twórczego ulepszenia IP. Wynagrodzenie web developerów na B2B można natomiast zaliczać do nabycia wyników prac B+R związanych z  kwalifikowanymi IP od podmiotu niepowiązanego (lit. b). Litery c i d odnoszą się do tożsamych kategorii usług i produktów, ale nabywanych od podmiotów powiązanych. Niestety koszt pracy własnej nie jest uwzględniany przy obliczaniu wskaźnika nexus, stąd też może dojść do sytuacji, w której wartość współczynnika będzie wynosiła 0. Dyrektor KAS w przeważającej cześć interpretacji indywidualnych wskazuje, że w takiej sytuacji nexus wynosi 1.

 

Autor: Kinga Nowak

 

Czytaj więcej o uldze IP BOX:

 

Kontakt do specjalisty

Wojciech Kasprzak

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także: ulga IP BOX

2021-02-23 09:23:42

Ulga IP Box: Kłopoty z upgradami i aktualizacjami

Jeśli korzystałeś już z ulgi IP BOX to wiedz, że pierwsze rozliczenie było proste. Schody zaczynają się na etapie aktualizacji aplikacji czy systemu, które przecież są naturalną częścią...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2021-02-12 09:05:50

Ulga IP Box: Słabe umowy i brak praw autorskich

Ulga IP Box funkcjonuje od 2019 roku. Ulga pozwala na rozliczanie zysków z projektów badawczo rozwojowych, powstałych w oparciu o prawa własności intelektualnej, stawką 5% podatku...

 

komentarze (0)

czytaj więcej