Ulga IP Box: Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Dla zaklasyfikowania danego prawa własności intelektualnej jako podstawy do uzyskania ulgi IP Box konieczne jest, aby było wytwarzane w ramach działalności badawczo – rozwojowej. Tylko czym jest ta działalność badawczo – rozwojowa i jak będzie się ona przejawiać w przypadku programisty, a jak w przypadku software house?

 

Definicja

Zgodnie z ustawami o CIT i PIT działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań.  Badania naukowe w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym to prace empiryczne lub teoretyczne mające na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne oraz badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Natomiast prace rozwojowe, odgrywające bardziej znaczącą rolę w kontekście programów komputerowych, to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

 

Updaty

Należy zwrócić uwagę na treść definicji w kontekście ulepszeń, aktualizacji upgrade’ów, update’ów – te będą produktem działalności rozwojowej jedynie w przypadku, gdy zachowają charakter twórczy. Działania rutynowe, polegające na bieżącym konserwowaniu programu komputerowego, czyli tzw. maintenance. Nie są uważane za działalność rozwojową.

 

„Niezależna” działalność gospodarcza

Podstawą dla zastosowania ulgi jest prowadzenie działalności gospodarczej, zatem ominie ona wykonawców umów o dzieło niezarejestrowanych w CEIDG oraz organizacje non-profit. Kolejno ważne jest, aby wnioskujący o uzyskanie ulgi ponosił ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie działał pod zwierzchnictwem innego podmiotu w sposób zbliżony do stosunku pracy.

 

Systematyczność prac badawczych

Ważne jest, aby taka działalność była prowadzona w sposób systematyczny i zaplanowany. Minister Finansów w treści objaśnień do przepisów o uldze IP Box wyjaśnia, że spełnienie kryterium „systematyczności” nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona, ani też od istnienia planu, co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalność w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Powyższe stanowisko nie zawsze znajduje zastosowanie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, kilkukrotnie bowiem Dyrektor KAS stwierdził, że działalność w ramach IP Box nie może być podejmowana incydentalnie[1].

 

Warto wspomnieć, że według zaleceń dotyczących pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności B+R 2015 Frascati, działania mające charakter działalności badawczo rozwojowej to np.:

 

  • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków;
  • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach;
  • działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci;
  • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki;
  • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

 

Hiperpoprawność kluczem do sukcesu

Uzyskanie ulgi IP Box wymaga zatem bardzo dokładnego i precyzyjnego opisu procesu twórczego w kontekście programu komputerowego również pod kątem wykazania przez podatnika, że IP powstało w ramach prowadzonej w jego przedsiębiorstwie działalności badawczo rozwojowej. Co więcej proces ten powinien zostać opisanym nie tylko we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, ale również w umowach, na bazie których wytwarzamy i zbywamy IP oraz dokumentacji ewidencjonującej powstanie IP. Jednocześnie w naszym przekonaniu większość wątpliwości interpretacyjnych wynika z nieścisłości posługiwania się terminologią stosowaną w IT i brakiem wytłumaczenia tej terminologii w sposób zrozumiały nie tylko dla programisty, jak i dla Organów podatkowych.

 

[1] 0113-KDIPT2-3.4011.167.2019.3.PR. i 0115-KDIT3.4011.202.2019.2.MR

 

Autor: Kinga Nowak

 

Kontakt do specjalisty

Michał Wojciechowski

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także: ulga IP BOX

2021-02-23 09:23:42

Ulga IP Box: Kłopoty z upgradami i aktualizacjami

Jeśli korzystałeś już z ulgi IP BOX to wiedz, że pierwsze rozliczenie było proste. Schody zaczynają się na etapie aktualizacji aplikacji czy systemu, które przecież są naturalną częścią...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2021-02-12 09:05:50

Ulga IP Box: Słabe umowy i brak praw autorskich

Ulga IP Box funkcjonuje od 2019 roku. Ulga pozwala na rozliczanie zysków z projektów badawczo rozwojowych, powstałych w oparciu o prawa własności intelektualnej, stawką 5% podatku...

 

komentarze (0)

czytaj więcej