Zamrożenie ceny energii elektrycznej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

4 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 r., poz. 2243).  Wprowadzone przepisy umożliwią, m.in. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom ograniczenie wzrostu ceny energii elektrycznej do 785 zł za MWh (cena maksymalna). Cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach w odniesieniu do zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Kogo to dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z możliwości ograniczenia ceny energii elektrycznej są m.in. przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami albo średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Prawa przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawa przedsiębiorców:

 

 1. Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
 1. Małym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
 1. Średnim przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Oświadczenie – forma i ostateczny termin do jego złożenia

Wprowadzona ustawa wymaga od podmiotu uprawnionego złożenia stosownego oświadczenia. Przedmiotowe oświadczenie może zostać sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej  i powinno zostać złożone najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 roku. W przypadku sporządzenia oświadczenia w formie elektronicznej powinno ono zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Oświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

 

 • oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;
 • wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej,
  która będzie zużywana na potrzeby podmiotów uprawnionych oraz określenia szacowanej
  części energii elektrycznej, która będzie zużywana na potrzeby podmiotów uprawnionych,;
 • numer punktu poboru energii;
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej;
 • klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
  oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”

W przypadku niezłożenia powyższego oświadczenia we wskazanym terminie, przedsiębiorstwo energetyczne będzie mogło odmówić stosowania ceny maksymalnej. Jeżeli oświadczenie złożone zostanie po terminie stosowanie wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej nastąpi ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie, czyli w przypadku złożenia oświadczenia w grudniu 2022 r., obniżona cena energii znajdzie zastosowanie dopiero od stycznia 2023 r.

 

Autor:

Adam Pospieszyński

Wojciech Kasprzak

Kontakt do specjalisty

Michał Wojciechowski

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także:

2024-06-13 07:55:41

Zakup kamienicy od syndyka - o czym pamiętać i na co zwrócić uwagę?

Zakup nieruchomości od syndyka masy upadłości może być atrakcyjną okazją inwestycyjną, zwłaszcza w przypadku zabytkowych kamienic. Jednakże, aby transakcja przebiegła pomyślnie i bezpiecznie,...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2024-06-07 08:47:29

Jak bezpiecznie sprzedać / nabyć udział w kamienicy?

Sprzedaż udziału w prawie własności kamienicy, w której formalnie nie wyodrębniono lokali, stanowi – zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego - skomplikowaną transakcję,...

 

komentarze (0)

czytaj więcej