Umowa spółki komandytowej i co dalej?

Zawarłeś ze wspólnikami umowę spółki komandytowej? Pamiętaj, że spółka jeszcze nie istnieje, a samo zawarcie umowy nie powoduje jeszcze, że spółka może zacząć prowadzić działalność gospodarczą. Co jeszcze musisz zrobić, żeby spółka mogła zacząć w pełni funkcjonować?

 

Rejestracja w KRS

Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 

  1. firmę, siedzibę i adres spółki;
  2. przedmiot działalności spółki;
  3. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją;
  4. nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności;
  5. sumę komandytową.

 

Wniosek o wpis składa się do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki, na urzędowym formularzu. Składający wniosek zobowiązany jest bez dodatkowego wezwania uiścić opłatę sądową (500 zł) oraz opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł). Opłaty te są niższe przy rejestracji spółki komandytowej, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (więcej o możliwości i procedurze rejestracji spółki w trybie S24 https://www.norekwspolnicy.pl/blog/zalozenie-spolki-komandytowej-przez-internet). Poza dowodem uiszczenia wskazanych opłat, do wniosku należy załączyć także inne dokumenty, jak chociażby wypis umowy spółki.

 

Na marginesie wskazać jedynie należy, że z powstaniem spółki łączy się także obowiązek wniesienia wkładów przez wspólników. O tym, że wniesienie wkładów do spółki stanowi obowiązek wspólnika każdej spółki handlowej, z którego żaden wspólnik nie może zostać zwolniony pisaliśmy już w tekście (https://www.norekwspolnicy.pl/blog/umowa-spolki-komandytowej-co-musi-a-co-moze-zawierac). Tematyka wkładów będzie także szerzej poruszana w dalszych wpisach na blogu.

 

Wniosek o wpis powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Prawo i obowiązek zgłoszenia spółki do rejestru ciąży na każdym jej wspólniku. Możliwe jest także złożenie wniosku o wpis przez pełnomocnika.

 

Konieczne uzupełnienie danych w urzędzie skarbowym

Po wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest jeszcze złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w zakresie danych uzupełniających, na urzędowym formularzu (NIP-8). Możliwe jest złożenie go za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 21 dni od dnia wpisu do KRS a w przypadku, gdy spółka jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, w terminie 7 dni od dnia wpisu.

 

Złożenie zgłoszenia nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jedynie w sytuacji, gdyby spółka chciała złożyć zgłoszenie przez pełnomocnika, zmuszona będzie uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

 

Rejestracja w VAT

We właściwym urzędzie skarbowym należy też złożyć zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie podatku od towarów i usług, przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu. Zgłoszenie składa się na urzędowym formularzu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do zgłoszenia należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu wskazanego jako adres siedziby spółki.

 

Samo złożenie zgłoszenia nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jeżeli jednak spółka chciałaby uzyskać potwierdzenie rejestracji, konieczne będzie uiszczenie opłaty skarbowej w kwocie 170 zł. Dodatkowo, w sytuacji, gdyby spółka chciała złożyć zgłoszenie przez pełnomocnika, zmuszona będzie uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

 

Obowiązki dla wspólników

Uczestnictwo w spółce komandytowej stanowi dla wspólników tytuł do objęcia ich ubezpieczeniami społecznymi. Wspólnicy muszą zatem pamiętać o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Co istotne, spółka komandytowa nie będzie płatnikiem składek za wspólników. Powinni oni samodzielnie odprowadzać należne za nich składki.

 

Autor:

Karolina Durbacz

Kontakt do specjalisty

Hubert Norek

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także: spółka komandytowa

2021-12-02 08:58:40

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Masz spółkę komandytową, ale od kilku miesięcy jest Ci w niej źle? Przeszkadza Ci CIT, wciąż niejasne zasady rozliczania podatku, nie czujesz się w niej bezpiecznie? Chcesz zmienić formę...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2020-12-01 09:39:34

CIT dla spółek komandytowych w 2021 r.

W ostatni weekend Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. [1] , mocą której w 2021 r. spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób...

 

komentarze (0)

czytaj więcej