Założenie spółki komandytowej przez Internet

Zawarcie umowy spółki komandytowej w sposób tradycyjny, to znaczy w formie aktu notarialnego (o którym piszemy w "Zawarcie umowy społki komandytowej"), nie jest jedyną dopuszczalną formą zawarcia umowy spółki komandytowej. Istnieje także możliwość założenia spółki przez Internet, przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (tzw. tryb S24). Rozwiązanie takie zostało wprowadzone przez ustawodawcę dla ułatwienia przedsiębiorcom zakładania spółek, a także dla usprawnienia postępowania rejestrowego.

 

Warunki techniczne

Zawarcie umowy spółki i jej rejestracja w trybie S24 wymaga od przyszłych wspólników spółki komandytowej podjęcia szeregu działań:

 

  • zarejestrowania dla każdego wspólnika konta użytkownika w systemie,
  • założenia profilu spółki,
  • utworzenia (przy wykorzystaniu dostępnych w systemie wzorów) dokumentów spółki i ich opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • wygenerowania wniosku o rejestrację spółki i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  • wniesienia opłaty za wniosek.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa spółki komandytowej jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia, z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników. Podpisami takimi są bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

 

Pełnomocnicy

Wspólnicy mogą wyznaczyć pełnomocnika zarówno do podpisania umowy spółki w systemie teleinformatycznym jak i do złożenia wniosku o rejestrację. Pełnomocnictwa do zawarcia umowy można udzielić w systemie teleinformatycznym, na udostępnionym wzorcu. System nie przewiduje natomiast wzorca pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis spółki do KRS a jedynie daje możliwość takiemu pełnomocnikowi złożenia oświadczenia o przysługującym mu umocowaniu. Złożenie takiego oświadczenia powinno być jednak poprzedzone udzieleniem pełnomocnictwa. Wystarczająca dla takiego pełnomocnictwa będzie zwykła forma pisemna.

 

Niekiedy wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia umowy spółki komandytowej może się okazać niezbędne. Będzie tak chociażby w sytuacji, gdy wspólnikiem spółki komandytowej będzie spółka z o.o., reprezentowana przez członka zarządu, który jednocześnie będzie także drugim wspólnikiem spółki komandytowej. Jeżeli w spółce z o.o. nie będzie powołanej rady nadzorczej, przy zawieraniu umowy spółki komandytowej spółkę reprezentować będzie musiał pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Uchwała o powołaniu takiego pełnomocnika może być podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym (praktyczne trudności mogą wynikać m.in. z potrzeby podjęcia takiej uchwały w spółce kapitałowej w organizacji, czego system nie przewiduje ).

 

Zgody korporacyjne

Przystępując do zawarcia umowy spółki komandytowej, warto zweryfikować, czy do dokonania takiej czynności nie jest niezbędne uzyskanie zgody określonego podmiotu. Taki obowiązek pojawić się może chociażby w sytuacji gdy jednym ze wspólników spółki miałaby być spółka z o.o., której wspólnicy postanowili, że na przystąpienie do innej spółki potrzebna jest zgoda określonego organu. Uzyskanie takiej zgody może być także zasadne w sytuacji, gdy umowę spółki komandytowej ma zawrzeć osoba pozostająca w związku małżeńskim. W zależności od tego, czy wymóg uzyskania określonej zgody wynikać będzie z obowiązujących przepisów czy z regulacji wewnętrznych, różne będą konsekwencje nieuzyskania takiej zgody. Jeżeli obowiązek uzyskania zgody na zawarcie umowy spółki wynikałby z ustawy, dokonanie czynności pomimo nieuzyskania zgody skutkuje nieważnością tej czynności. Natomiast w sytuacji, gdy wymóg uzyskania zgody wynika wyłącznie z regulacji wewnętrznych (np. z umowy spółki z o.o.), czynność dokonana bez wymaganej zgody jest ważna, ale może powodować powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej osób dokonujących czynności bez wymaganej zgody.

 

Zalety i wady

Niewątpliwą zaletą zakładania spółki w trybie S24 jest szybkość i sprawność postępowania o rejestrację spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestracja tak zawiązanej spółki powinna zostać dokonana przez sąd rejestrowy w terminie jednego dnia od daty wpływu

wniosku o wpis spółki. W praktyce zdarza się, że rozpoznanie wniosku trwa dłużej jednak nie tak długo jak rozpoznanie wniosku tradycyjnego. Rejestracja spółki w sposób tradycyjny może bowiem trwać w niektórych sądach rejestrowych nawet do sześciu miesięcy.

 

Zawiązanie spółki w trybie S24 pozwala także obniżyć początkowe koszty związane z założeniem działalności. Samo zawarcie umowy spółki przez Internet jest nieodpłatne, już na starcie zatem wspólnicy oszczędzają, bowiem przy tradycyjnym sposobie zakładania spółki konieczne jest pokrycie kosztów sporządzenia umowy spółki przez notariusza. Także sama rejestracja spółki jest mniej kosztowna. Wniosek o rejestrację spółki komandytowej standardowo opłacić trzeba kwotą 500 zł oraz pokryć koszt ogłoszenia o zawiązaniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł. Natomiast wniosek o rejestrację spółki składany w systemie teleinformatycznym podlega opłacie w kwocie 250 zł, koszt ogłoszenia w MSiG pozostaje bez zmian.

 

Ponadto, skorzystanie z trybu S24 nie wymaga obecności wszystkich wspólników w jednym miejscu i o jednym czasie. Każdy ze wspólników może podpisywać generowane w systemie dokumenty w dowolnym miejscu, w którym ma on dostęp do Internetu i w dowolnym czasie a dokument uważa się za sporządzony z chwilą złożenia podpisu przez ostatniego wspólnika.

 

Wadą tego rozwiązania jest natomiast brak możliwości dostosowania wzorca umowy do potrzeb wspólników. Możliwość kształtowania zasad funkcjonowania spółki jest tutaj mocno ograniczona. Przyjęty wzorzec umowy przede wszystkim:

 

  1. uniemożliwia wspólnikom wniesienie wkładów niepieniężnych,
  2. nie umożliwia wspólnikom skrócenia okresu wypowiedzenia umowy spółki,
  3. w przypadku zawierania umowy na czas nieokreślony narzuca treść postanowienia na wypadek śmierci wspólnika, ogłoszenia jego upadłości bądź jego wystąpienia (brak możliwości bardziej szczegółowej regulacji sukcesji w spółce). 

Nie daje on także możliwości zamieszczenia w umowie spółki dodatkowych postanowień, ponad te, które już znajdują się we wzorcu. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby po zawarciu spółki w trybie S24 dokonać zmiany jej brzmienia przed notariuszem i wprowadzić nowe jej brzmienie, odzwierciedlające potrzeby wspólników.

 

Opodatkowanie stron umowy spółki

Zawarcie umowy spółki komandytowej w trybie S24, tak jak i zawarcie umowy spółki w sposób tradycyjny, powoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, wedle stawki 0,5% od wartości wkładów wnoszonych do spółki komandytowej. Obowiązek zapłaty podatku i złożenia właściwej deklaracji podatkowej ciąży na spółce.

 

Autor: Karolina Durbacz

Kontakt do specjalisty

Hubert Norek

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także: spółka komandytowa

2021-12-02 08:58:40

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Masz spółkę komandytową, ale od kilku miesięcy jest Ci w niej źle? Przeszkadza Ci CIT, wciąż niejasne zasady rozliczania podatku, nie czujesz się w niej bezpiecznie? Chcesz zmienić formę...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2020-12-01 09:39:34

CIT dla spółek komandytowych w 2021 r.

W ostatni weekend Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. [1] , mocą której w 2021 r. spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób...

 

komentarze (0)

czytaj więcej