21 sierpnia 2019

Prosta spółka akcyjna – opodatkowanie

> prosta spółka akcyjna

Od 1 marca 2020 roku przy wyborze formy prowadzenia działalności przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej (w skrócie PSA). Na jakich zasadach będzie opodatkowany nowy rodzaj spółki kapitałowej? Jak opodatkowani będą jej wspólnicy? Co ze składkami na ubezpieczenia społeczne wspólników? 

 

Opodatkowanie spółki

Opodatkowanie prostej spółki akcyjnej zasadniczo nie będzie odbiegać od zasad opodatkowania pozostałych spółek kapitałowych. Do przychodów (dochodów) prostej spółki akcyjnej zastosować będzie zatem można jedną z dwóch stawek podatku:

 

  • 19% podstawy opodatkowania;
  • 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych - w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Niższa stawka nie dla każdego

Stawka podatku wynosząca 9% nie będzie mogła jednak zostać zastosowana w każdym przypadku, w którym podatnik spełni wskazane wyżej warunki. Obowiązujące przepisy przewidują bowiem szereg ograniczeń możliwości zastosowania tej obniżonej stawki. Dla przykładu w sytuacji, gdy podatnik został utworzony w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną (wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną), to obniżona stawka nie będzie mogła zostać zastosowana w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność (w przekształconej formie) oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. Stawki tej nie zastosuje także podatnik inny niż posiadający status małego podatnika, który to jednak warunek nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, w roku rozpoczęcia tej działalności.

 

W przypadku prostej spółki akcyjnej możliwe będzie także skorzystanie z tzw. Innovation Box (IP Box). W takim przypadku podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosić może 5% podstawy opodatkowania.

 

Chcesz założyć spółkę?

Napisz lub zadzwoń.

 

 

 

Wojciech Kasprzak

radca prawny

 

wojciech.kasprzak@kniw.pl

61 646 84 56

Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy

 

Opodatkowanie wspólników

Prosta spółka akcyjna, tak jak pozostałe spółki kapitałowe, jest podwójnie opodatkowana. To oznacza, że najpierw opodatkowany jest dochód spółki (na zasadach wskazanych wyżej) a dalej, przy wypłacie zysku wspólnikom, także te środki zostają opodatkowane. Na gruncie ustaw o podatku dochodowym, wypłacane wspólnikom zyski będą opodatkowane zasadniczo na tych samych zasadach co zyski wspólników innych spółek kapitałowych (sp. z o.o. czy S.A). Podatek dochodowy od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się wedle ryczałtowej stawki 19%. W przypadku wspólników będących osobami prawnymi możliwe jest także, po spełnieniu dodatkowych warunków, zwolnienie przychodów z dywidend od podatku dochodowego.

 

Kwestią na którą warto zwrócić także uwagę analizując kwestię opodatkowania wspólników prostej spółki akcyjnej jest opodatkowanie wspólników na etapie wnoszenia wkładów do spółki. Wniesienie do prostej spółki akcyjnej wkładu niepieniężnego zasadniczo stanowić będzie na gruncie ustaw o podatku dochodowym przychód wspólnika, analogicznie jak w przypadku spółki z o.o. czy akcyjnej. Zasada ta znajdzie jednak zastosowanie wyłącznie do wkładu niepieniężnego stanowiącego prawa lub rzeczy zbywalne. Oznacza to, że u wspólników, których wkładem do prostej spółki akcyjnej będzie świadczenie pracy lub usług nie powstanie z tytułu wniesienia takiego wkładu przychód. Wolne od podatku dochodowego będą także wkłady niepieniężne, jeżeli przedmiotem takiego wkładu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

 

Ubezpieczenia społeczne wspólników

Akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług uważa się za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. W okresie od dnia rozpoczęcia świadczenia pracy lub usług do dnia zakończenia ich świadczenia tacy akcjonariusze podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu.

 

Pozostali wspólnicy prostej spółki akcyjnej nie będą podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

 

Autor:

Karolina Durbacz

 

Czytaj także:

 

 

komentarze (0)

Hubert Norek

Kontakt do specjalisty

Hubert Norek

radca prawny

 

/kontakt

skontaktuj się

 


Czytaj także: prosta spółka akcyjna

27 grudnia 2021

(Nie taka) prosta spółka akcyjna w trybie S24

We wtorek, 30 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Katowicach uwzględnił nasz wniosek i dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców jednej z nielicznych (na ten moment) prostych spółek...

komentarze (0)

czytaj więcej

05 sierpnia 2019

Prosta spółka akcyjna – wady i zalety

To już pewne, od 1 marca 2020 roku przy wyborze lub zmianie formy prowadzenia działalności będziemy mogli skorzystać z nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej. Dlaczego...

komentarze (0)

czytaj więcej