Posiadasz spółkę nieruchomościową? Nie zapomnij o obowiązku informacyjnym.

Wejście Polskiego Ładu wprowadziło liczne zmiany w obowiązujących przepisach podatkowych. Jedną z tych zmian jest wprowadzenie obowiązku przekazywania przez bezpośrednich i pośrednich udziałowców tzw. spółek nieruchomościowych informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej („Szef KAS”) o strukturze własnościowej tychże spółek. Wspominany obowiązek obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i w tym roku przypada złożenie pierwszej informacji. Kogo dotyczy powyższy obowiązek? Jakie informacje należy zgłosić Szefowi KAS? Kiedy upływa termin do złożenia powyższych informacji? Odpowiedzi na powyższe pytania udzielimy w niniejszym alercie. Zapraszamy do lektury!

 

Definicja spółki nieruchomościowej -  jakie kryteria należy spełnić?

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”), aby dany podmiot mógł zostać zakwalifikowany jako spółka nieruchomościowa, musi spełnić następujące kryteria:

 

1) Podmiot rozpoczynający działalność:

a) na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości, oraz

b) wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty.

 

2) Podmiot kontynuujący działalność (istniejący):

a) na ostatni dzień poprzedniego roku co najmniej 50% wartości bilansowej jego aktywów bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości, oraz

b) wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo stanowiła równowartość tej kwoty, oraz

c) w poprzednim roku jego przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.

 

Kto jest zobowiązany do złożenia informacji o strukturze własnościowej w spółce nieruchomościowej? Co powinno znajdować się w treści informacji?  

Obowiązek przekazywania informacji do Szefa KAS ciąży na spółce nieruchomościowej oraz jej wspólnikach. Powyższy obowiązek dotyczy wspólników, którzy bezpośrednio lub pośrednio posiadają w tejże spółce:

 

  1. udziały lub akcje dające co najmniej 5% praw głosu,
  2. ogół praw i obowiązków dających co najmniej 5% prawa do udziału w zysku, albo
  3. co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Informacja składana przez spółkę nieruchomościową powinna wskazywać podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce nieruchomościowej udziały lub akcje, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw.

 

Z kolei informacja składana przez wspólników spółki nieruchomościowej powinna wskazywać liczbę posiadanych przez nich bezpośrednio lub pośrednio udziałów lub akcji, ogółu praw i obowiązków tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

 

Termin do złożenia informacji.

Informacje podaje się według stanu na ostatni dzień roku podatkowego albo obrotowego spółki nieruchomościowej.

 

Zasadniczo, termin do złożenia informacji dla spółek nieruchomościowych, które są podatnikami od podatku dochodowego, upływa na koniec trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki. Z kolei w przypadku spółek, które nie są podatnikami od podatku dochodowego, termin ten upływa na koniec trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki.

 

Powyższe oznacza, że złożenie pierwszej informacji – w przypadku spółek nieruchomościowych, u których rok podatkowy/obrotowy odpowiada kalendarzowemu upływa 31 marca 2022 r. Powyższy termin uległ modyfikacji i stosowanie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. został on przedłużony do dnia 30 września 2022 r.

 

Autor:

Wojciech Kasprzak

Adam Pospieszyński

Kontakt do specjalisty

Michał Wojciechowski

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także:

2024-03-14 08:48:13

Poznań: Umowy partycypacyjne po nowemu

Niedawno w Poznaniu Prezydent Miasta wydał Zarządzenie nr 103/2024/P , które opisuje procedurę postępowania przy zawieraniu tzw. umów partycypacyjnych . Istotą tego rodzaju...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2024-02-28 12:55:52

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Decyzja wspólnika o zbyciu udziałów w spółce z o.o. może być podyktowana wieloma czynnikami. Nierzadko wspólnik może chcieć wyjść ze spółki, w ramach...

 

komentarze (0)

czytaj więcej