Planowanie przestrzenne po nowemu

Wraz z Polskim Ładem w życie weszły kolejne nowelizacje, które w zamyśle ustawodawcy mają zmierzać do uproszczenia inwestycji budowlanych. Zmiana przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma przyspieszyć wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu („decyzje WZ”), a sama procedura ma być bardziej przejrzysta i łatwiejsza dla inwestora.

 

Szybkość postępowania to priorytet

Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie 90-dniowego terminu, w jakim organ zobowiązany jest do rozstrzygnięcia wniosku o wydanie decyzji WZ (w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2 termin ten wynosi 21 dni).

 

Ustawodawca uznał, że termin 90 (oraz odpowiednio 21) dni jest wystarczający do dokonania szczegółowej analizy urbanistycznej, a co za tym idzie ustalenia tzw. „dobrego sąsiedztwa” projektowanego budynku.

 

W przypadku niewydania decyzji w opisywanych terminach, nowelizacja wprowadza sankcję w postaci kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kara wymierzana będzie przez organ wyższego stopnia, a uzyskane w ten sposób środki stanowić będą dochód budżetu państwa.

 

Na skutek nowego art. 64b, możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji WZ w formie papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego.

 

Nowelizacja pozwala również na przekazanie wersji elektronicznej mapy, co w zamyśle ma przyspieszyć czas przygotowania wniosku oraz wyeliminować kosztowne i czasochłonne skanowanie wersji papierowej.

 

Co więcej, nowe przepisy pozwalają w sposób dowolny określić granice terenu objętego wnioskiem. Do lamusa odchodzi zatem obowiązek oznaczania terenu inwestycji wyłącznie na kopii mapy. Ułatwieniem ma być również możliwość dołączania do wniosku kopii dokumentów.

 

Doprecyzowanie definicji frontu terenu

Zgodnie z nowym art. 61 ust. 5a ustawy, właściwy organ zobowiązany jest do wyznaczenia obszaru analizowanego w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 metrów oraz do przeprowadzenia na tym obszarze analizy funkcji oraz cech zabudowy. Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę.

 

W przypadku inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 m2 ustawodawca zawęził maksymalny obszar analizowany do odległości maksymalnie 200 metrów od terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji WZ.

 

Przepisy przejściowe

W sprawach o wydanie decyzji WZ wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem 3 stycznia 2022 roku, zastosowanie znajdują obecnie obowiązujące przepisy.

 

W przypadku budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, jeśli przed dniem 3 stycznia 2022 roku wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, również zastosowanie znajdą przepisy obecnie obowiązujące.

 

Autor: Wojciech Maksymczuk

Kontakt do specjalisty

Jacek Łubecki

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także:

2024-03-14 08:48:13

Poznań: Umowy partycypacyjne po nowemu

Niedawno w Poznaniu Prezydent Miasta wydał Zarządzenie nr 103/2024/P , które opisuje procedurę postępowania przy zawieraniu tzw. umów partycypacyjnych . Istotą tego rodzaju...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2024-02-28 12:55:52

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Decyzja wspólnika o zbyciu udziałów w spółce z o.o. może być podyktowana wieloma czynnikami. Nierzadko wspólnik może chcieć wyjść ze spółki, w ramach...

 

komentarze (0)

czytaj więcej