Newsletter KRS ochroni spółki przed kradzieżą

Uruchomienie Portalu Rejestru Sądowego (dalej jako: „PRS”) w dniu 1 lipca 2021 roku, a tym samym zelektronizowanie postępowań rejestrowych przyniosło wiele korzyści, w szczególności przyspieszyło obieg dokumentów rejestrowych i znacząco skróciło czas trwania postępowań rejestrowych. Mimo wielu korzyści płynących z elektronizacji postępowania rejestrowego, pojawiły się też niebezpieczeństwa, które stały się dodatkowym polem do nadużyć wykorzystywanych przez nieuczciwe podmioty. Jest to poniekąd skutek zautomatyzowanego procesu oraz braku odpowiednich narzędzi, które pozwalałyby na dokładną weryfikację danych wskazanych we wnioskach składanych do rejestru.

 

Jednym z takich nadużyć jest składanie wniosków o wpisy w rejestrze przedsiębiorców KRS przez nieuprawnione podmioty w oparciu o sfałszowane dokumenty – tzw. zjawisko kradzieży spółek. Aby przeciwdziałać powyższemu zjawisku, Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło dodatkową usługę tzw. Newsletter KRS. Newsletter KRS funkcjonuje od 21 czerwca 2022 r. i w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego oraz zapobiec kradzieży spółek.

 

Newsletter KRS kierowany jest do akcjonariuszy, wspólników, członków zarządu, czy też innych podmiotów zainteresowanych aktywnością danej spółki. Jest to rozwiązanie, które pozwoli w/w podmiotom kontrolować sytuację danej spółki oraz zapobiec niepożądanym zmianom wprowadzanym przez nieuprawnione podmioty. Powiadomienia z Newslettera KRS są przekazywane w sposób zautomatyzowany na adres e-mail wskazany przy rejestracji konta w PRS. 

 

Na czym polega zjawisko „kradzieży spółek”?

Proceder „kradzieży spółek” polega na złożeniu przez osoby nieuprawnione wniosku o zmianę danych spółki w rejestrze KRS przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Wnioski te zazwyczaj obejmują zmiany osobowe w organach reprezentacji lub sposobie reprezentacji spółki. W następstwie wprowadzonych zmian nowy organ reprezentacji może podejmować niekorzystne uchwały, sprzedawać majątek spółki, zaciągać zobowiązania w jej imieniu, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty majątku przez spółkę. Innymi słowy wnioski te obejmują zmianę danych, które mogą doprowadzić do utraty kontroli nad spółką przez uprawnione do tego podmioty.

 

Korzystanie i zakres informacji objętych Newsletterem KRS      

Korzystanie z Newslettera KRS jest możliwe za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Aby skorzystać z Newslettera KRS konieczne jest posiadanie aktywnego konta w PRS. Wybór interesujących podmiotów dokonywany jest na podstawie numeru KRS. Użytkownicy, którzy wyrażą chęć na otrzymywanie powiadomień z Newslettera KRS dla danej spółki będą automatycznie informowani o wszczęciu postępowania rejestrowego oraz dokonanych zmianach rejestrowych w drodze elektronicznej (w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji konta).

 

Subskrypcja obowiązuje przez wskazany okres, nie dłuższy jednak niż rok, bądź do momentu rezygnacji z dalszego otrzymywania automatycznej informacji o danym podmiocie. Należy pamiętać, że liczba podmiotów podlegających subskrypcji przez jedną osobę jest ograniczona do 50 podmiotów.

 

Wartym odnotowania jest to, że korzystanie z subskrypcji daje możliwość odpowiednio wczesnej interwencji w przypadku wniosków składanych na podstawie sfałszowanych dokumentów. Niewątpliwie pozwoli to na wczesne podjęcie odpowiednich kroków prawnych, aby wstrzymać dokonanie zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS, m.in. poprzez wzięcie udziału w toczącym się postępowaniu, zaskarżeniu orzeczenia o wpisie, czy też zawiadomieniu odpowiednich organów ścigania. Należy mieć na uwadze, że otrzymane powiadomienia będą obejmowały wyłącznie te zdarzenia, które zaistniały po zasubskrybowaniu danego podmiotu.

 

Autor: Adam Pospieszyński

Kontakt do specjalisty

Michał Wojciechowski

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także:

2024-03-14 08:48:13

Poznań: Umowy partycypacyjne po nowemu

Niedawno w Poznaniu Prezydent Miasta wydał Zarządzenie nr 103/2024/P , które opisuje procedurę postępowania przy zawieraniu tzw. umów partycypacyjnych . Istotą tego rodzaju...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2024-02-28 12:55:52

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Decyzja wspólnika o zbyciu udziałów w spółce z o.o. może być podyktowana wieloma czynnikami. Nierzadko wspólnik może chcieć wyjść ze spółki, w ramach...

 

komentarze (0)

czytaj więcej