Estoński CIT w spółce komandytowej

Nowelizacja ustawy PIT oraz CIT, zwana potocznie Polskim Ładem, wprowadziła wiele zmian w dotychczas obowiązujących regulacjach podatkowych. Jedna z tych zmian umożliwia skorzystanie z tzw. CIT estońskiego (CIT ryczałtowo liczonego od dochodów spółek) przez większy katalog podmiotów, w tym spółki komandytowe oraz inne spółki osobowe. Co więcej, od nowego roku podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z tzw. estońskiego CIT nie muszą już przejmować się obowiązkowymi wydatkami na inwestycje, co do tej pory bywało kłopotliwe.

 

CIT estoński - tak było do tej pory

Nowelizacja przepisów ustawy CIT, uchwalona pod koniec roku 2020, a wprowadzająca tzw. CIT estoński do polskiego porządku prawnego nie została przywitana z entuzjazmem przez przedsiębiorców. Z uwagi na wyśrubowane wymagania stosowane wobec beneficjentów tej ryczałtowej formy opodatkowania, niewiele podmiotów miało możliwość jej zastosowania w praktyce – jedynie 337 podatników skorzystało z przygotowanego przez ustawodawcę rozwiązania. Sytuacja ta zmienia się wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu.

 

Przed wejściem w życie nowelizacji przepisów program skierowany był jedynie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Do tego wprowadzono szereg dodatkowych kryteriów koniecznych do spełnienia, by móc z CIT rozliczać się w ryczałtowy sposób, takich jak:

 

 • osiąganie przychodów podmiotu nie większych niż 100 milionów złotych rocznie,
 • utrzymywanie w korzystającej spółce odpowiedniej struktury właścicielskiej,
 • ponoszenie określonych w ustawie nakładów na działalność inwestycyjną,
 • utrzymywanie stanu zatrudnienia o odpowiedniej wysokości czy też,
 • brak powstania korzystającego podmiotu w określony sposób, np. poprzez połączenie z inną spółką czy też wniesienie jako wkładu przedsiębiorstwa, bądź części przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10.000 euro.

CIT estoński po zmianach

Polski Ład, wchodzący w życie od 01.01.2022 r., wprowadził istotne zmiany do możliwości skorzystania z formy opodatkowania jaką jest tzw. CIT estoński. Najbardziej kluczowymi z nich są:

 

 • rozszerzenie kręgu podmiotów mogących z tego opodatkowania skorzystać, również na spółkę komandytową,
 • zniesienie obowiązku ponoszenia określonych nakładów na działalność inwestycyjną,
 • zniesienie limitu przychodów podmiotu ubiegającego się o możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania,
 • rozszerzenie tzw. mechanizmu zaliczenia, czyli możliwości pomniejszenia należnego od wspólników podatku o 90% bądź 70% podatku naliczonego od samej spółki.

Efektywne opodatkowanie wspólników spółki będącej podatnikiem CIT i korzystającej z tzw. CIT estońskiego po zmianach wprowadzanych Polskim Ładem (tj. łączny ekonomiczny ciężar CIT płaconego przez spółkę i PIT płaconego przez wspólników, z uwzględnieniem mechanizmu zaliczenia podatku) wyniesie ok. 20% przy spółce będącej tzw. małym podatnikiem i ok. 25% dla pozostałych spółek. Biorąc pod uwagę opisane skutki podatkowe i ponoszenie ciężaru składki zdrowotnej, opodatkowanie tzw. CIT estońskim ma zatem charakter preferencyjny w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej w innych dostępnych formach jej prowadzenia.

 

Spółka komandytowa jako podatnik CIT estońskiego

Od 01.01.2021 r. spółka komandytowa, dotychczas opodatkowana jedynie na poziomie wspólników podatkiem PIT, została podatnikiem podatku CIT. Ten ruch ustawodawcy wywołał znaczące poruszenie wśród przedsiębiorców chętnie wybierających do tego czasu spółkę komandytową jako wehikuł do prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi m.in. na jej korzystne, jednokrotne opodatkowanie. Zmiany przepisów wprowadzane przez Polski Ład i umożliwiające skorzystanie przez spółkę komandytową z tzw. CIT estońskiego istotnie poprawiają sytuację pewnej kategorii wspólników spółek komandytowych.

 

By móc skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania, spółka komandytowa musi spełnić szereg warunków. Najważniejsze z nich to:

 

 • odpowiednia struktura własnościowa – wspólnikami spółki mogą być jedynie osoby fizyczne, a sama spółka nie może posiadać udziałów innej spółki kapitałowej, czy też ogółu praw i obowiązków spółki osobowej,
 • określona struktura zatrudnienia – zatrudnianie przez spółkę co najmniej 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty (nie mogą być to wspólnicy tej spółki; warunek ten został rozłożony w czasie dla podmiotów rozpoczynających prowadzenie działalności oraz dla tzw. „małego” podatnika),
 • właściwa struktura przychodów – spółka osiąga mniej niż 50% przychodów podmiotu z tzw. źródeł pasywnych, tj. transakcji z podmiotami powiązanymi, odsetek z pożyczek, poręczeń czy też gwarancji (dla podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności, warunek uznaje się za spełniony w pierwszym roku korzystania z tzw. CIT estońskiego),
 • właściwy sposób powstania podmiotu – spółka nie powstała w wyniku połączenia z inną spółką czy też wniesienia do niej jako wkładu przedsiębiorstwa, bądź części przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10.000 euro (zakaz możliwości skorzystania z ryczałtowego opodatkowania obowiązuje nie krócej niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia spółki).

Tzw. CIT estoński może stanowić dobrą alternatywę dla wyboru formy opodatkowania spółki komandytowej lub zmiany dotychczasowej formy działalności – rodzaju spółki – w celu skorzystania z tej możliwości. Zachęcamy do kontaktu w celu przeanalizowania Państwa sytuacji pod kątem możliwości oraz opłacalności wdrożenia opisywanego rozwiązania w Państwa organizacji.

 

Autor: Wojciech Kasprzak

Kontakt do specjalisty

Michał Wojciechowski

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także: Polski Ład

2022-02-10 09:03:54

Polski Ład, a spółka komandytowo-akcyjna – czy to ma sens?

O co chodzi ze spółką komandytowo-akcyjną w kontekście Polskiego Ładu? Spółka komandytowo-akcyjna. Dla prawników prawie zapomniany relikt czasów sprzed...

 

komentarze (0)

czytaj więcej