Spółka jako wspólnik spółki komandytowej

Wspólnikiem spółki komandytowej niewątpliwie mogą być osoby prawne, w tym spółki  kapitałowe (np. sp. z o.o. i spółki akcyjne) oraz spółdzielnie.

 

Spółka z o.o. komplementariuszem

Z prawnego i biznesowego punktu widzenia przyznanie wspólnikom będącym osobami prawnymi statusu komplementariusza, a wspólnikom będącym osobami fizycznymi statusu komandytariusza, stanowi najefektywniejsze wykorzystanie struktury spółki komandytowej, w której ograniczenie odpowiedzialności dotyczy wyłącznie komandytariuszy. Praktyka pokazuje, ze taka forma utworzenia struktury spółki komandytowej jest również najpopularniejsza – spośród wszystkich spółek komandytowych znakomita większość została zawiązana z udziałem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszami. W takim przypadku osoby prawne działają w spółce komandytowej przez swoje organy, a ich pośrednie lub bezpośrednie powiązanie (a nawet zależność) wobec osób fizycznych będących komandytariuszami jest dopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 

Ograniczenia

W niektórych przypadkach możliwość uczestniczenia osób prawnych w spółce komandytowej może być ograniczony przepisami szczególnymi.

 

Przykład

Jednostki samorządu terytorialnego od 19 września 2018 r. już nie mogą uczestniczyć w spółkach komandytowych, nawet w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (wcześniej mogły zawiązywać spółki komandytowe, w których podmiot publiczny był komandytariuszem).

 

Spółka jawna w spółce komandytowej

Komplementariuszem w spółce komandytowej może być również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. ułomna osoba prawna), czyli np. spółka jawna. Wynika to wprost z faktu posiadania przez spółki osobowe zdolności bycia podmiotem praw i obowiązków, co obejmuje również możliwość uzyskania statusu wspólnika innej spółki osobowej.

 

Możliwe jest też tworzenie bardziej skomplikowanych powiązań wspólników, w tym struktury holdingowej z udziałem wielu spółek osobowych i kapitałowych. Należy jednak zwrócić uwagę na potencjalne praktyczne utrudnienie dla funkcjonowania takiej spółki w obrocie wynikające z firmy spółki komandytowej, która powinna zawierać pełne brzmienie osoby prawnej będącej komplementariuszem z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”.

 

Spółki cywilne a Sp.k.

Spółki cywilne, w przeciwieństwie do osób prawnych i ułomnych osób prawnych, nie posiadają zdolności prawnej, a tym samym nie mogą zawiązać ani przystąpić do spółki komandytowej (nie wyklucza to udziału wspólnika spółki cywilnej w spółce komandytowej). Również inne jednostki organizacyjne, którym ustawa nie przyznaje zdolności prawnej, powoływane na podstawie mniej lub bardziej sformalizowanych umów nienazwanych (spółki ciche, konsorcja itp.), nie mogą stać się wspólnikiem spółki komandytowej.

 

Sp.k. dla cudzoziemców

W przypadku cudzoziemców swoboda prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmuje osoby z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz inne osoby zagraniczne (np. członków rodzin obywateli UE), które mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Dla innych cudzoziemców spółka komandytowa, obok spółki komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej, jest jedyną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a w wielu przypadkach – najbardziej optymalną.

 

Do spółki komandytowej, którą cudzoziemiec założył lub do której przystąpił, stosuje się obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, po spełnieniu określonych warunków w zakresie przekroczenia progu dochodów, zatrudniania pracowników lub posiadania środków pieniężnych.

 

Autor: Przemysław Musioł

Kontakt do specjalisty

Hubert Norek

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także: spółka komandytowa

2021-12-02 08:58:40

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Masz spółkę komandytową, ale od kilku miesięcy jest Ci w niej źle? Przeszkadza Ci CIT, wciąż niejasne zasady rozliczania podatku, nie czujesz się w niej bezpiecznie? Chcesz zmienić formę...

 

komentarze (0)

czytaj więcej

2020-12-01 09:39:34

CIT dla spółek komandytowych w 2021 r.

W ostatni weekend Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. [1] , mocą której w 2021 r. spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób...

 

komentarze (0)

czytaj więcej