Obowiązek budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych

Liczba zarejestrowanych w Polsce pojazdów elektrycznych stale wzrasta, a co za tym idzie, potrzeba przygotowania odpowiedniego zaplecza infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych jest aktualna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Bez właściwej infrastruktury  pojazdów elektrycznych nie można mówić o rozwoju elektromobilności w Polsce.

 

Ustawodawca również dostrzega nowy trend i na bieżąco zmienia przepisy próbując dostosować się do zachodzących na rynku zmian.

 

W grudniu 2021 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o elektromobilności, które nałożyły na podmioty kwalifikujące się jako „duży przedsiębiorca” nowy obowiązek. Do dnia 1 stycznia 2025 r. właściciel lub zarządca budynku niemieszkalnego, z którym związanych jest więcej niż 20 miejsc postojowych, powinien zainstalować na tym parkingu co najmniej jeden punkt ładowania oraz kanały na przewody i kable elektryczne (umożliwiające zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych).

 

Z kolei od dnia 24 grudnia 2021 r. budynki niemieszkalne, z którymi związanych jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, projektuje się i buduje zapewniając zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania oraz kanałów na przewody i kable elektryczne (umożliwiających zainstalowanie co najmniej jednego punktu ładowania na pięć stanowisk postojowych).

 

Obowiązki nałożone nowelizacją nie ominą też projektowania i budowania budynków mieszkalnych. Te powinny być projektowane i budowane w sposób zapewniający zainstalowanie kanałów na przewody i kable elektryczne na wszystkich stanowiskach postojowych umożliwiających zainstalowanie punktów ładowania na każdym stanowisku.

 

Niewielka liczba ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych wynika w głównej mierze z wysokich kosztów związanych z wybudowaniem infrastruktury ładującej. Opisana wyżej zmiana przepisów spowoduje znaczne obciążenie finansowe dla poszczególnych podmiotów.

 

Chcąc wypełnić nowe obowiązki warto korzystać, z dostępnych środków wsparcia.

 

Z początkiem listopada 2022 roku rusza kolejny nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Budżet dla bezzwrotnych dotacji w bieżącej edycji wynosi niemal 30 milionów zł, a wnioski będzie można składać od dnia 1 listopada 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku.

 

Historia i cel programu

Pierwszy nabór miał miejsce w styczniu 2022 roku, a początkowa pula budżetu wynosiła aż 870 milionów złotych.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazywał, iż głównym celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego dla podmiotów planujących inwestycję zakupu oraz instalacji infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i stacji ładowania wodoru, co z kolei ma przyczynić się do redukcji emisji CO2 i NOx i poprawy jakości powietrza.

 

Infrastruktura tankowania wodoru objęta finansowaniem będzie wykorzystywać co najmniej niskoemisyjny wodór w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmieniającego Rozporządzenie (UE) 2019/2088 r.

 

Dofinansowaniu w formie bezzwrotnej dotacji podlegają następujące inwestycje:

 

  • budowa stacji lub punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, które będą funkcjonowały w charakterze innym niż ogólnodostępna stacja ładowania i służyły jedynie potrzebom własnym inwestora;
  • budowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW, w ramach której będzie funkcjonował przynajmniej jeden punkt ładowania wykorzystujący prąd stały DC i oferujący moc nie mniejszą niż 50 kW;
  • przebudowa istniejącej ogólnodostępnej stacji ładowania celem zwiększenia jej mocy do minimum 50 kW, a także instalacji w jej ramach co najmniej jednego punktu ładowania prądem stałym DC o mocy nie mniejszej niż 50 kW;
  • budowa lub modernizacja stacji ładowania wodorem.

W ramach pierwszego naboru, który trwał do końca marca 2022 roku, wnioski o dofinansowanie stacji ładowania samochodów elektrycznych i stacji do tankowania wodorem mogły składać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz rolnicy indywidualni. Wszystko wskazuje na to, że w drugiej turze naboru wniosków krąg beneficjentów pozostanie bez zmian – osoby fizyczne, za wyjątkiem rolników indywidualnych, nie będą mogły skorzystać z programu.

 

Kwoty dotacji są zachęcające - mogą pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie stacji ładowania samochodów elektrycznych lub stacji tankowania wodoru, a jeden wnioskodawca może złożyć w każdym naborze wyłącznie jeden wniosek o przyznanie dofinansowania. Dofinansowanie dla jednego beneficjenta nie może przekraczać kwoty 20 mln zł.

 

Procedura składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w trybie konkursowym od dnia 1 listopada 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku. Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji opatrzone wyłącznie podpisem kwalifikowanym, należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone. Szczegółowe wymagania formalne wniosku wraz z załącznikami dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ogólna ocena

Efekty przyznanych dotacji i ich wpływ na infrastrukturę punktów ładowania poznamy najwcześniej za kilka lat. Niemniej jednak, program dotacji stanowi poniekąd punkt zwrotny i z pewnością przyczyni się do zwiększenia ilość punktów ładowania.

 

Z drugiej strony nieco kontrowersji budzi fakt wykluczenia z grupy beneficjentów osób fizycznych, które nie mogą uzyskać dofinansowania do domowych stacji ładowania. Objęcie programem również prywatnych inwestorów miałoby kolosalny wpływ na rozwój elektromobilności, poprzez chociażby większe zainteresowanie zakupem pojazdów elektrycznych oraz ułatwiony sposób ich ładowania w domowym gospodarstwie.

 

Autor: Adrianna Janicka

Kontakt do specjalisty

Agata Pawlak-Jaszczak

radca prawny

skontaktuj się

Czytaj także: elektromobilność