powrót

3 października 2018

Emisja obligacji korporacyjnych spółki deweloperskiej

Nasz wspólnik Michał Wojciechowski był doradcą prawnym spółki prowadzącej działalność deweloperską i budowlaną w procesie emisji obligacji korporacyjnych. Obligacje zostały wyemitowane w trybie „niepublicznym”, w formie dokumentowej, wraz z arkuszami kuponowymi oprocentowania (płatnego okresowo). W związku z ustanowieniem postaci hipoteki łącznej na nieruchomościach tytułem zabezpieczenia wykupu obligacji i zapłaty odsetek przygotowaliśmy także umowę z administratorem hipoteki.  

 

Podmioty rozważające emisję obligacji jako formy pozyskania kapitału zachęcamy do rozważenia przeprowadzenia jej jeszcze w tym roku, ponieważ do Sejmu wpłynął „Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym”. Wyklucza ona emisję obligacji mających postać dokumentu. Już wkrótce obowiązkowa może być dematerializacja obligacji, ich rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz zawarcie z firmą inwestycyjną lub bankiem powierniczym umowy o pełnienie funkcji agenta emisji. Będzie tak, bez względu na to, czy obligacje danej emisji będą przedmiotem oferty publicznej i dalszego obrotu na rynku i czy pozostaną w rękach pierwotnych nabywców (obligatariuszy). Datą graniczną, zgodnie z projektem ustawy, ma być 1 stycznia 2019 r. (ostateczna data zależy oczywiście od przebiegu prac nad uchwaleniem ustawy). Po tej dacie proces emisji obligacji, jak można się spodziewać, stanie się bardziej kosztowny i czasochłonny.