Przejęcie spółki i redukcja jej zadłużenia

Doradztwo w wielostronnej transakcji przejęcia zakładów produkcyjnych połączonej z redukcją zadłużenia spółki i zwolnienia majątku z obciążeń. Wspólnicy naszej Kancelarii doradzali nabywcy w transakcji przejęcia przez inwestora branżowego dużych zakładów produkcyjnych i specjalistycznego magazynu, położonych na kilkunastu nieruchomościach, należących do zadłużonej spółki. Cel biznesowy Klienta osiągnięty został po przeprowadzaniu przez nas audytu prawnego nabywanego majątku i spółki oraz po wynegocjowaniu i dokonaniu szeregu ściśle powiązanych transakcji składowych. W ich realizację zaangażowane było wiele stron i podmiotów wspierających (m.in. ich doradcy prawni i podatkowi, doradca ekonomiczny, rzeczoznawca majątkowy, notariusz). Po uzgodnieniu między stronami całokształtu transakcji i podpisaniu dokumentów zapewniających bezpieczeństwo prawne stron, została ona zrealizowana w ciągu dwóch tygodni. W pierwszym etapie towarzystwo funduszy inwestycyjnych reprezentujące fundusz sekurytyzacyjny, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez bank będący depozytariuszem, działając na zlecenie naszego Klienta, warunkowo nabyło od konsorcjum banków wierzytelność kredytową przysługującą wobec właściciela ww. majątku, z uwzględnieniem konieczności częściowego przeniesienia oraz częściowego zwolnienia zabezpieczeń, w tym hipotek ustanowionych zarówno przez dłużnika jak i osoby trzecie. Celem spełnienia oczekiwań banków odnośnie zapewnienia dokonania we właściwym czasie płatności, pieniądze były wpłacane przez Klienta do depozytów notarialnych oraz wykorzystana zostały przekazy. Po nabyciu wierzytelności fundusz sekurytyzacyjny wyemitował obligacje, które nabyte zostały przez Klienta. W kolejnym etapie doszło do nabycia majątku od spółki przez Klienta oraz przez osoby trzecie. W ostatnim etapie Klient stał się posiadaczem 100% udziałów spółki. Wykonanie zobowiązań do zapłaty nastąpiło z wykorzystaniem powyższych obligacji, środków zgromadzonych na depozytach notarialnych, a także datio in solutum oraz potrącenia umownego. W wyniku powyższego zaspokojone zostały banki, fundusz sekurytyzacyjny, nabyty majątek został zwolniony z obciążeń, a nabyta spółka została na korzystnych zasadach oddłużona.