Sprzedaż nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie

Obsługa prawna procesu zbycia nieruchomości w związku ze spłatą zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji, zabezpieczonych m.in. hipotekami. Nasi prawnicy doradzali spółce prowadzącej działalność transportową w zakresie transakcji zbycia nieruchomości o łącznej powierzchni gruntu ok. 35.000 m2 wraz z budynkiem biurowym, połączonej ze spłatą zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółki grupy oraz wyemitowanych obligacji. Transakcję poprzedzały audyt umów kredytowych i nieruchomości, na których zabezpieczeni byli również inni wierzyciele. W efekcie analizy powstała złożona koncepcja realizacji transakcji, obejmująca między innymi przelew wierzytelności kredytowych i wynikających z obligacji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, uwolnienie pozostałych (nie będących przedmiotem transakcji) nieruchomości od hipotek zabezpieczających spłacane kredyty, konsolidację (przejęcie) długu w jednej spółce grupy, wcześniejszy wykup obligacji oraz zbycie nieruchomości wraz z właściwą ich kwalifikacją pod kątem podatku VAT. Doradztwo obejmowało przygotowanie dokumentów transakcyjnych, negocjacje warunków zbycia nieruchomości i spłaty zobowiązań, a także wsparcie przy prowadzeniu rozmów z innymi kontrahentami/wierzycielami w ramach oferowania alternatywnych zabezpieczeń ich wierzytelności.


Zbycie nieruchomości realizowane zostało w transakcji typu świadczenie w miejsce wykonania pierwotnego zobowiązania (datio in solutum), w ramach spłaty zobowiązań wynikających z kredytów udzielonych przez banki oraz wyemitowanych obligacji, przy jednoczesnym wykorzystaniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Końcowym elementem transakcji było wynegocjowanie umowy dzierżawy, na podstawie której fundusz udostępnił zwrotnie na czas określony nieruchomość naszemu Klientowi, na potrzeby prowadzonej przez niego działalności.