Reorganizacja producenta ceramiki sanitarnej

 

Podział przez wydzielenie i reorganizacja grupy kapitałowej po przejęciu czołowego producenta ceramiki sanitarnej w Polsce. Świadczyliśmy pomoc prawną w zakresie reorganizacji grupy kapitałowej na terenie Polski, po dokonanej transakcji, skutkującej koncentracją światowego producenta technologii sanitarnych i polskiego producenta ceramicznych i nieceramicznych wyrobów sanitarnych. Mając na uwadze odmienną strukturę i zadania poszczególnych spółek grupy, celem reorganizacji było dostosowanie przejętej struktury polskich spółek do struktury całej grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty spełniają odpowiednio funkcje produkcyjne, dystrybucyjne, administracyjne i holdingowe. Tym samym, reorganizacja miała na celu osiągnięcie gotowości operacyjno-biznesowej (operational readiness) do pełnienia nowych funkcji w ciągu niespełna roku od dokonanego przejęcia.


Byliśmy odpowiedzialni za wypracowanie koncepcji prawnej wyodrębnienia oraz przeniesienia majątku i umów pomiędzy spółkami grupy oraz wsparcie prawne przy identyfikacji i zdefiniowaniu składników materialnych i niematerialnych stanowiących wyodrębnianą, zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Koordynowaliśmy w zakresie prawnym wdrożenie całego procesu, w tym przygotowanie dokumentów w procesie podziału przez wydzielenie (plan podziału, sprawozdania uzasadniające podział, uchwały podziałowe itp.), doradzaliśmy w zakresie zmian kapitałowych mających miejsce w toku reorganizacji, byliśmy także odpowiedzialni za rejestrację podziału w rejestrze przedsiębiorców KRS w terminie ustalonym z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W ramach procesu doradzaliśmy w zakresie dalszych zmian struktury grupy kapitałowej, obejmujących transfer udziałów w formie „dywidendy rzeczowej”. Wspieraliśmy Klienta również w zakresie zastosowania zmian w umowach z kontrahentami oraz w prowadzonych sporach sądowych, w związku z przejęciem praw i obowiązków (w tym wierzytelności) w drodze częściowej sukcesji uniwersalnej po podziale spółki.