Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Pomożemy Tobie w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład istniejącego majątku, jak i tych, które są przedmiotem dopiero planowanych inwestycji.

 

Badając dokumenty dotyczące nieruchomości, w tym księgi wieczyste, ewidencję gruntów i budynków, decyzje, orzeczenia jak i umowy dotyczące przeniesienia tytułu do nieruchomości i ustanowienia na niej obciążeń, często okazuje się, że dane dotyczące nieruchomości są sprzeczne, niespójne lub niedokładne. W takim przypadku przeprowadzamy procedury mające na celu doprowadzenie do zgodności stanu prawnego, ujawnionego w badanych dokumentach, ze stanem faktycznym, jak i do usunięcia niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

 

W ramach regulowania stanu prawnego nieruchomości oferujemy Tobie również pomoc przy:

 

  • planowaniu i przeprowadzaniu procesów podziałów i scalania nieruchomości
  • sporządzeniu i negocjowaniu umów dotyczących korzystania z cudzej nieruchomości, jak i nieruchomości będącej we współwłasności
  • ustanowieniu na drodze cywilnoprawnej lub sądowej wszelkiego rodzaju służebności
  • regulowaniu stanu prawnego nieruchomości powstałego na skutek spadkobrania (w takim przypadku regulujemy problemy dotyczące zaszłości związanych z procesem dziedziczenia, nabycia i działu spadku)
  • reprezentowaniu w postępowaniach dotyczących nieruchomości w tym o zniesienie współwłasności nieruchomości, stwierdzenie zasiedzenia jak i przywrócenie posiadania
  • regulowaniu stanu prawnego nieruchomości utraconych z mocy prawa jak i na mocy decyzji administracyjnych
  • procesach odrolnienia gruntu

Specjaliści

Agata Pawlak-Jaszczak

wspólnik
radca prawny

 

agata.pawlak@kniw.pl

skontaktuj się

Jacek Łubecki

wspólnik
radca prawny

 

jacek.lubecki@kniw.pl

skontaktuj się